Cienītie kolēģi!

Kā jums jau ir zināms, Cott savā darbā cenšas ievērot augstākos ētikas standartus un veic uzņēmējdarbību saskaņā ar stingrākajiem godīguma principiem. Cott klienti un sabiedrība ir pelnījusi augstākos izcilības standartus, kas tiek ievēroti vidē, ko raksturo objektivitāte un godīgums. Uzskatu, ka šī apņemšanās ir to vērtību pamatā, kas nodrošina Cott izcilību. Šajā Uzņēmējdarbības veikšanas un ētikas kodeksā (turpmāk — „Kodekss“) ir formulēti godīguma un uzņēmējdarbības prakses standarti, kas palīdz īstenot Cott unikālo vērtību kopumu. Šis Kodekss mums arī palīdz ievērot tiesību aktus, noteikumus un ētikas standartus, kas regulē mūsu uzņēmējdarbības prakses un garantē, ka esam uzņēmums, kas pastāvīgi tiecas īstenot ētisku uzņēmējdarbību.

Mēs esam noteikuši, ka šī Kodeksa ievērošana ir obligāta attiecībās ar mūsu klientiem un piegādātājiem, un tas ir saistošs mūsu esošajiem darbiniekiem un citām personām, kas strādā Cott uzdevumā. Es sagaidu, ka ikviens Cott darbinieks, amatpersona un direktors izlasīs, izpratīs un ievēros mūsu Kodeksu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, to no mums vēlas mūsu klienti. Otrkārt, mēs esam apņēmušies ievērot savas pamatvērtības. Visbeidzot, ja mēs ievērosim šīs pamatnostādnes visos savas uzņēmējdarbības aspektos, mēs strādāsim saskaņā ar augstākajiem godīgas un ētiskas uzņēmējdarbības prakses principiem. Tādējādi mēs izveidosim vidi, kurā mēs visi turpināsim strādāt ar lepnumu.

Mums ir pienākums pret saviem akcionāriem un vienam pret otru veikt uzņēmējdarbību likumīgā un godīgā veidā. Lai izpildītu šo svarīgo uzdevumu, meklējiet norādes šajā Kodeksā. Šis Kodekss nav aizliegumu saraksts. Sagatavojot šādu kodeksu, nav iespējams prognozēt visus iespējamos uzņēmējdarbības scenārijus, ar ko var nākties saskarties, tāpēc mēs vēlamies, lai jūs izmantotu šo Kodeksu kā sākumpunktu, izvēloties ētiski pareizo scenāriju. Ja jums ir kādas neskaidrības, lūdzu, uzdodiet jautājumus un lūdziet precizējumus.
Lūdzu, skatiet šo Kodeksu darba gaitā un pārliecinieties, ka jūs un jūsu kolēģi ievēro augstākos ētiskos un tiesiskos standartus. Situācijās, par ko šajā Kodeksā nav sniegtas skaidras norādes un jums ir radušās šaubas, ievērojiet vienu būtisku principu, proti, „rīkojies pareizi“.

Mēs visi esam līdzatbildīgi par to, lai Cott ievērotu augstākos ētikas un atbilstības standartus. Kopā mēs varam nodrošināt, ka Cott turpina darbu kā izcils un ētisks uzņēmums.
Paldies, ka pievienojieties šiem centieniem!

 

Ar cieņu,
Jerry Fowden, izpilddirektors

 

POLITIKA & PROCEDŪRAS

Saturs:

 1. mērķi un uzdevumi;
 2. mūsu pamatvērtības;
 3. atbilstība tiesību aktiem;
 4. interešu konflikti;
 5. politiskie pasākumi un ziedojumi; ziedojumi labdarībai;
 6. korupcijas novēršana un kukuļošana, tostarp dāvanas un izklaide;
 7. uzskaites veikšana;
 8. Cott aktīvu aizsardzība;
 9. augstāko amatpersonu ētikas kodekss;
 10. mūsu darbinieki;
 11. iekšējās informācijas izmantošana;
 12. godīga konkurence;
 13. konfidenciāla informācija;
 14. intelektuālais īpašums;
 15. vides tiesību aktu ievērošana;
 16. produktu kvalitāte;
 17. starptautiskā uzņēmējdarbība;
 18. godīguma apliecinājums;
 19. atbrīvojumi;
 20. noteikumi informācijas godīgai nodošanai atklātībā.

 

 

1. Mērķi un uzdevumi

Šajā Cott Corporation Uzņēmējdarbības veikšanas un ētikas kodeksā (turpmāk — „Kodekss“) ir uzsvērtas mūsu pamatvērtības, un tā uzdevums ir palīdzēt mums saprast, kā pieņemt pareizus un ētiskus lēmumus mūsu ikdienas darbā. Cott Corporation ir apņēmies veikt uzņēmējdarbību, ievērojot augstākos ētiskos standartus un visus piemērojamos tiesību aktus. Šā Kodeksa ietvaros „darbinieki“ ietver visus Cott un Cott vadīto uzņēmumu direktorus, amatpersonas un darbiniekus, kā arī citas personas, kuras sniedz pakalpojumus Cott vārdā. Šis Kodekss vienādā mērā attiecas uz visiem Cott Corporation darbiniekiem un visiem Cott meitasuzņēmumu (kopā sauktiem Cott) darbiniekiem Cott darba pienākumu izpildes kontekstā.

Jūs atbildat par to, lai jūsu rīcība atbilstu šī Kodeksa noteikumiem.

Šā Kodeksa mērķi ir:

 • informēt jūs par to, kādi kultūras un uzvedības nosacījumi ir jāievēro, veicot pareizu un ētisku uzņēmējdarbību;
 • sniegt norādes par attiecīgajiem noteikumiem, tiesību aktiem un politikas virzieniem, kas ietekmē jūsu ikdienas darbu, tostarp norādes par politisku ieguldījumu un ziedošanu, kā arī informāciju par to, kādas darbības jums jāveic, saskaroties ar šantāžu vai izspiešanu;
 • veicināt uzņēmuma aktīvu, tostarp korporatīvo iespēju un konfidenciālas informācijas aizsardzību;
 • atvieglot procesu problēmu un jautājumu risināšanai saistībā ar pareizu uzņēmējdarbību;
 • noteikt konfidenciālus veidus, kā varat ziņot par iespējamiem šī Kodeksa pārkāpumiem.

Svarīgākie ar kultūru saistītie aspekti, kuru ievērošanu Cott vēlas veicināt ar šī Kodeksa palīdzību:

 • atbilstība visiem piemērojamajiem noteikumiem, tiesību aktiem un politikas virzieniem, kas regulē mūsu uzņēmējdarbību visā pasaulē;
 • godīguma, taisnīguma un uzticamības nodrošināšana, veicot visas darbības Cott vārdā;
 • darba un personīgo interešu konfliktu apzināšana un novēršana;
 • godīgu nodarbinātības prakšu nodrošināšana attiecībā uz visiem Cott darbiniekiem;
 • palīdzības nodrošināšana attiecībā uz drošu darba vietu un vides aizsardzību;
 • tādas kultūras veicināšana, kurā visi darbinieki atzīst, augstu vērtē un kā piemēru akcentē ētisku darbu.

Mūsdienu uzņēmējdarbības un normatīvajā vidē tiesiskās prasības, kas attiecas uz Cott darbībām, var būt sarežģītas, un dažkārt rada apjukumu. Cott arī apzinās, ka situācija bieži mainās. Tādējādi šajā Kodeksā nav iespējams paredzēt ikvienu ētisku un tiesisku jautājumu un sniegt visas atbildes, un šis Kodekss nevar aizstāt direktoru, amatpersonu un darbinieku godīgu un ētisku rīcību. Šim Kodeksam ir jākalpo kā norāžu avotam ētisku un tiesisku jautājumu atrisināšanā.

Gadījumos, kad rodas jautājumi saistībā ar jūsu, citu Cott darbinieku vai sadarbības partneru rīcību, jūsu pienākums ir izmantot šo Kodeksu un savu veselo saprātu. Ja šādos jautājumos risinājumu neizdodas atrast, lūdziet palīdzību.

Svarīgākais — vienmēr rīkojieties pareizi.

 

2. Mūsu pamatvērtības

Godīgums — Cott identitātes stūrakmens
Cott veiktās uzņēmējdarbības stūrakmens ir mūsu godīgums. Jebkurai saskarsmei ar klientiem, pārdevējiem, piegādātājiem, akcionāriem un kolēģiem ir jābūt godīgai, taisnīgai un ar savstarpēju cieņu.

Mūsu pastāvīgā tiekšanās uz izcilību
Cott ir pastāvīgi jācenšas panākt izcilību. Mums nekad nevajag ieslīgt pašapmierinātībā ar Cott šodienas rezultātiem.
Cott var panāk un panāks vēl labākus rezultātus nākotnē.

Mūsu lielākā vērtība — mūsu darbinieki
Cott centīsies veidot kolektīvu, kas ir spēcīgs, motivēts un apņēmības pilns uzlabot savas zināšanas, augt profesionāli un gūt izcilus rezultātus. Tas nozīmē, ka Cott nepieļauj nevajadzīgas birokrātiskas un politiskas manipulācijas. Formulējot to vienkāršoti, jums saskarsmē ar citiem vienmēr „jārīkojas pareizi““”.

Mūsu uzņēmējdarbības partneri
Cott stratēģiskās uzņēmējdarbības partnerības ar klientiem, pārdevējiem un piegādātājiem veido akcionāru vērtību. Cott ir jāveicina un jāattīsta šīs attiecības, savā ikdienas darbā balstoties uz godīgumu, taisnīgumu un konkurenci.

Mūsu akcionāri
Cott ir valsts akciju sabiedrība, tāpēc tai ir pienākums pret saviem akcionāriem — tai jācenšas palielināt akcionāru ieguldījuma vērtība un neatlaidīgi jāaizsargā šie ieguldījumi. Cott pienākums pret saviem akcionāriem ir „rīkoties pareizi“ visos uzņēmējdarbības aspektos. Tas nozīmē, ka Cott ir jānodrošina labākie rezultāti ne tikai konkurētspējas ziņā, bet arī no ētiskā viedokļa. Cott katru dienu centīsies palielināt akcionāru ieguldījumu vērtību.

 

3. Atbilstība tiesību aktiem

Cott veic savu uzņēmējdarbību, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. Visās situācijās — arī gadījumos, uz ko neattiecas tiesiskie principi, vai kuros ir spēkā neskaidri vai savstarpēji pretrunīgi tiesību akti, mūsu rīcība ne tagad, ne nākotnē nedrīkst kaitēt uzņēmuma reputācijai vai radīt draudus Cott.

Kopumā likumu nezināšana nav attaisnojums. Tāpēc jums ir jāpārzina Cott darbību regulējošie tiesību akti un jānodrošina, ka jūsu rīcība atbilst visiem šādiem likumiem, tostarp vietēja mēroga noteikumiem.

Norādījumus par konkrētiem jautājumiem var saņemt Cott Ģenerālpadomē. Tomēr turpmākajā tekstā tiks sniegta informācija par atsevišķiem tiesību aktu un politikas virzienu veidiem, kas jāievēro.

 

4. Interešu konflikti

Cott atzīst un respektē to, ka jūs ārpus savas darbvietas varat piedalīties likumīgos finanšu, uzņēmējdarbības un citos pasākumos. Tomēr šādiem pasākumiem vienmēr jābūt saskaņā ar tiesisko regulējumu un tie nedrīkst radīt interešu konfliktu ar jūsu kā Cott darbinieka pienākumiem. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot Cott resursus, ietekmi, naudas līdzekļus un materiālās vērtības vai citādi kaitēt Cott labajam vārdam un reputācijai. „Interešu konflikts” rodas, kad personīgas, finansiālas vai privātas intereses (vai jūsu ģimenes locekļa intereses) jebkādā veidā traucē — vai šķietami traucē — jūsu pienākumiem pret Cott un Cott interesēm.
Nav iespējams uzskaitīt visas iespējamās interešu konflikta situācijas, kas var rasties. Tiek sagaidīts, ka jūs izmantosiet labu spriestspēju un veselo saprātu, lai izvairītos ne tikai no faktiskiem, bet arī no šķietamiem interešu konfliktiem. Turpmāk sniegtas dažas derīgas norādes.

Izvairīšanās no konflikta:

 • nformējiet savu tiešo vadītāju par visām ārpusdarba aktivitātēm, finanšu interesēm vai attiecībām, kas varētu radīt faktisku vai pat šķietamu interešu konfliktu;
 • pieņemiet saprātīgus lēmumus, veicot visus personīgos un uzņēmējdarbības darījumus;
 • nekad neizmantojiet Cott resursus, naudas līdzekļus un materiālās vērtības ļaunprātīgi ar Cott leģitīmajiem mērķiem nesaistītos nolūkos;
 • pirms pieņemt amatpersonas, direktora, konsultanta vai darbinieka darba piedāvājumu jebkādā ārējā uzņēmējdarbības koncernā vai projektā, saņemiet Ģenerālpadomes atļauju; šāda atļauja ir jānoformē rakstveidā, un tās kopija jānosūta uz personāldaļu iekļaušanai darbinieka personas lietā;
 • nekad neiesaistieties aktivitātēs, kas varētu tieši vai netieši konkurēt ar Cott darbību.
   

Brīdinājuma pazīmes, kas liecina par iespējamiem interešu konfliktiem:

 

 • finanšu intereses uzņēmumā, kas sadarbojas ar Cott vai kas citādā veidā varētu ietekmēt Cott uzņēmējdarbību;
 • tāda darba piedāvājuma pieņemšana, kas varētu traucēt jūsu darba pienākumu izpildei Cott vai radīt kārdinājumu izmantot darba stundas vai Cott aprīkojumu citu, ar jūsu kā Cott darbinieka pienākumiem nesaistītu darbību veikšanai;
 • Cott resursu vai ietekmes ļaunprātīga izmantošana, lai popularizētu ārēju uzņēmumu vai sniegtu tam palīdzību;
 • darījumu veikšana ar laulāto, radinieku vai tuvu personīgo draugu vai minēto personu pieņemšana darbā.
   

Interešu konflikts ne vienmēr ir acīmredzams. Piemēram, interešu konflikts var rasties, ja jums vai jūsu mājsaimniecības loceklim ir kāda saistība ar konkurentu, klientu, piegādātāju vai uzņēmumu, kas sadarbojas ar Cott, vai pieder daļa kādā no iepriekšminētajiem uzņēmumiem. Ja jums ir jautājumi, jums var palīdzēt jūsu vadītājs vai Ģenerālpadome. Jums ir jāziņo par visiem faktiskajiem vai šķietamajiem konfliktiem savam vadītājam vai Ģenerālpadomei.

Darbiniekiem ir pienākums nenonākt interešu konfliktā, un šī ir pastāvīga prasība, kas nosaka, ka jums jums pret Cott ir jāizturas saskaņā ar augstākajiem taisnīguma, godīguma un objektivitātes kritērijiem.
 

5. Politiskie pasākumi un ziedojumi; ziedojumi labdarībai

Cott neattur savus darbiniekus no dalības politiskā un ar politiku saistītās aktivitātēs. Tomēr jūs nevarat ne tiešā, ne netiešā veidā veikt politiskus ziedojumus Cott vārdā bez iepriekšējas rakstiskas Ģenerālpadomes atļaujas. Jūs varat atbalstīt politisko procesu, veicot personīgus ziedojumus, iepriekš pārliecinoties, ka uz šādiem ziedojumiem neattiecas regulatīvs aizliegums vai ierobežojums. Jūs varat atbalstīt politisko procesu, ieguldot savu personīgo laiku izvēlēta kandidāta vai organizāciju labā. Tomēr šīs darbības nedrīkst veikt, izmantojot laiku, kas jums ir jāiegulda uzņēmumā, un lietojot Cott resursus, piemēram, tālruņus, datorus vai materiālus. Šīs darbības nedrīkst pārklāties ar Cott uzņēmumu veiktajām darbībām vai ar mūsu nostāju valsts politikas jautājumos. Ja jums ir jautājumi, jums var palīdzēt jūsu vadītājs vai Ģenerālpadome.

Cott mudina darbiniekus ziedot viņu izvēlētām labdarības organizācijām, iepriekš pārliecinoties, ka uz šādiem ziedojumiem neattiecas regulatīvs aizliegums vai ierobežojums. Tomēr tāpat kā politisko aktivitāšu gadījumā darbinieki, sniedzot savu personīgo atbalstu labdarības vai citām bezpeļņas organizācijām, nedrīkst izmantot Cott resursus, izņemot gadījumus, kad Cott to ir konkrēti atļāvis vai atbalstījis. Ģenerālpadome veic uzticamības pārbaudi attiecībā uz visiem Cott atbalstītajiem labdarības projektiem, lai pārliecinātos par atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem. Visi ziedojumi ir pienācīgi jāuzskaita.
 

6. Korupcijas novēršana un kukuļošana, tostarp dāvanas un izklaide

Kukuļošana būtībā ir (finansiāla vai cita veida) labuma piedāvāšana, apsolīšana, sniegšana, pieņemšana vai prasīšana, lai stimulētu darbību, kas ir nelikumīga vai pārkāpj sniegto uzticēšanos.

Kukuļošana

Uz Cott tāpat kā uz visiem uzņēmumiem gan Amerikas Savienotajās Valstīs, gan ārpus tām attiecas daudzi tiesību akti, kas aizliedz kukuļošanu faktiski visa veida komerciālajās situācijās. Šajā kontekstā noteikumi ir vienkārši: nekad nedodiet nevienam kukuli nekādu iemeslu dēļ un ne no viena nepieņemiet kukuli. Cott īsteno absolūtas neiecietības pieeju attiecībā uz visiem kukuļošanas un korupcijas veidiem tā uzņēmumā. Jums arī jāievēro piesardzība, Cott vārdā pasniedzot vai saņemot dāvanas, maksājot par izklaidi vai veicot citus korporatīvās laipnības žestus. Mēs vēlamies izvairīties no situācijām, kad dāvana, izklaide vai cits korporatīvās laipnības žests tiktu uztverts kā kukulis vai mēģinājums ietekmēt uzņēmējdarbības darījumu ar citu pusi, neraugoties uz to, vai Cott ir piegādātājs vai pircējs.

Valdības amatpersonas

Jebkādu dāvanu, izklaižu, prēmiju vai citu korporatīvās laipnības žestu vai maksājumu, ko kāds varētu uzskatīt par kukuļiem, piedāvāšana, sniegšana, prasīšana un saņemšana ir īpaši problemātiska gadījumos, kad sadarbojaties ar valdības amatpersonām. Uz darījumiem ar valdībām attiecas īpašs tiesiskais regulējums, kas atšķiras no tiesiskā regulējuma, kas ir spēkā attiecībā uz darījumiem ar privātiem partneriem. Vairākās pasaules valstīs ir spēkā tiesību akti, tostarp ASV Likums par korupcijas apkarošanu ārvalstīs, Apvienotās Karalistes Likums par kukuļošanu, kā arī ESAO Konvencija par ārvalstu amatpersonu uzpirkšanas apkarošanu, kuros īpaši aizliegta jebkādu vērtību piedāvāšana vai sniegšana valdības amatpersonām nolūkā ietekmēt oficiālu darbību vai nodrošināt nepamatotas priekšrocības. Šis aizliegums attiecas ne tikai uz tradicionālām dāvanām, bet arī ceļojumiem, ziedojumiem politiskām un labdarības organizācijām, kā arī jebkādiem darba piedāvājumiem. Nav spēkā nekāda monetārā robežvērtība: jebkuru summu var uzskatīt par kukuli.

Dāvanas un izklaide

Pamatota un samērīga viesmīlība vai noieta veicināšanas izdevumi, kuru mērķis ir Cott tēla uzlabošana, Cott produktu un pakalpojumu popularizēšana vai labu attiecību izveide, ir atzīti par tradicionālu un svarīgu uzņēmējdarbības daļu. Jūs drīkstat pieņemt dāvanas vai izklaidi no klienta, piegādātāja vai jebkuras personas, kas vēlas slēgt darījumus ar Cott, tikai tad, ja neesat lūdzis šīs dāvanas vai izklaidi un ja tā jums nerada pienākumu rīkoties kādā noteikta veidā. Jebkādas tādas dāvanas pieņemšana, kuras vērtība nav tikai simboliska, kā arī tāda izklaides piedāvājuma pieņemšana, kas nav standarta sociāls pasākums, var tikt uzskatīta par mēģinājumu nepienācīgi ietekmēt jūsu lēmumus saistībā ar attiecīgajiem klientiem, piegādātājiem, konsultantiem utt. Lemjot par to, vai pieņemt dāvanas, izklaides, izbrauciena un izmitināšanas piedāvājumus, jums būtu jāievēro turpmāk izklāstītie standarti.

Dāvanu pieņemšana

Jūs nedrīkstat pieņemt preces vai produktus, teātra vai sporta pasākumu biļetes un personīgus pakalpojumus, ja to vērtība pārsniedz USD 100. Šis dolāros izteiktais limits ir noteikts, lai sniegtu jums iespēju pieņemt simboliskas vērtības dāvanas un kopt pastāvošās attiecības ar klientiem, piegādātājiem un konsultantiem. Neraugoties uz to, kāda ir dāvanu vērtība, tās nekad nedrīkst pieprasīt. Nekad nedrīkst pieņemt parādzīmes, vērtspapīrus, skaidru naudu vai tās ekvivalentus, piemēram, debetkartes, kas ir papildinātas ar naudas līdzekļiem, vai dāvanu kartes. Atsevišķu starptautisku uzņēmējdarbības darījumu kontekstā likumīga un tradicionāla prakse nosaka, ka tās valsts uzņēmējdarbības līderi, kurā viesojas Cott darbinieki, pasniedz viņiem dāvanas. Šo dāvanu vērtība var pārsniegt simboliskās vērtības slieksni, un dažās situācijās to atgriešana vai norēķināšanās par šādām dāvanām var aizvainot to pasniedzēju. Ja jūs šādā situācijā saņemat dāvanu, jums par to bez kavēšanās jāziņo savam vadītājam. Gadījumos, kad dāvanas nav iespējams atgriezt un norēķināšanās par tām negatīvi ietekmētu pastāvošas darījuma attiecības, jums bez kavēšanās jāziņo par to savam vadītājam un jāseko Cott norādēm. Dažos gadījumos Cott pēc saviem ieskatiem var izlemt, ka dāvanu paturēs uzņēmums, nevis jūs.

Izklaides piedāvājuma pieņemšana

Tradicionāla korporatīvā izklaide, piemēram, pusdienas, vakariņas, teātra izrāde, sporta pasākums un tamlīdzīgi ir pieņemama, ja tā ir saprātīga. Šādus korporatīvās laipnības žestus drīkst pieņemt, lai veiktu labticīgu apspriešanos par darījumiem vai veicinātu darījumu attiecību uzlabošanu. Par visiem šādiem pieņemtiem izklaides piedāvājumiem jums (iepriekš, ja iespējams) jāpaziņo savam vadītājam.

Izbraukumu un izmitināšanas piedāvājumu pieņemšana
Jūs drīkstat pieņemt apmaksātu vai dāvinātu bezmaksas izbraucienu, izmitināšanu vai citus ceļošanas izdevumus tikai tad, ja ceļojat kopā ar grupu, ko uzņem klients, piegādātājs, konsultants vai to
pārstāvji, izbrauciens ir saistīts ar uzņēmējdarbību un par dāvanu vai maksājumu esat iepriekš paziņojis savam vadītājam un saņēmis viņa atļauju. Ja ārēja puse atmaksā jums transporta, mitekļa vai citas izmaksas, ko jau ir sedzis Cott, jums ir jānodod šī atlīdzība Cott.

Dāvanu pasniegšana

Uzņēmējdarbības veicināšanas gaitā nepasniedziet klientam, piegādātājam vai citai personai dāvanas, ja jūs zināt vai nojaušat, ka viņiem ir aizliegts pieņemt dāvanas. Ja neesat pārliecināts par to, vai šāds aizliegums ir spēkā, jums tas ir jānoskaidro. Skatiet norādes iepriekš tekstā sadaļā „Dāvanu pieņemšana“ .
Klientu un piegādātāju izklaidēšana
Uzņēmējdarbības veicināšanas gaitā neizklaidējiet klientu, piegādātāju vai citu personu, ja jūs zināt vai nojaušat, ka viņiem ir aizliegts pieņemt šādu izklaidi. Ja neesat pārliecināts par to, vai šāds aizliegums ir spēkā, jums tas ir jānoskaidro. Skatiet norādes iepriekš tekstā sadaļā „Izklaides piedāvājumu pieņemšana“.

Paātrināšanas maksājumi
Paātrināšanas maksājumi (dažkārt tos dēvē par „ieeļļošanas“ maksājumiem) parasti ir nelieli maksājumi vai dāvanas, kas tiek pasniegtas valdības amatpersonām, lai paātrinātu vai atvieglotu tādu darbību veikšanu, kuru izpilde tik un tā ietilpst amatpersonu pienākumos. Jūs nedrīkstat veikt paātrināšanas maksājumus un jūs nedrīkstat pieļaut, ka tos veic citas personas, ar kurām kopā strādājat. Cott nenošķir paātrināšanas maksājumus no kukuļiem. Visi paātrināšanas maksājumi (gan lieli, gan nelieli) ir aizliegti neatkarīgi no tā, vai tie tiek uzskatīti par daļu no vietējās uzņēmējdarbības prakses un atļauti vietējā tiesiskajā regulējumā (ļoti retos gadījumos), kā arī neraugoties uz to, vai šādu praksi īsteno Cott konkurenti.

Trešo pušu aģenti
Nepiedāvājiet (ne tiešā, ne netiešā veidā ar trešās puses starpniecību) nekādus dāvinājumus klientam, piegādātājam vai valdības amatpersonai apmaiņā pret labvēlīgu izturēšanos. Pirms jebkā vērtīga pasniegšanas klientam, piegādātājam vai valdības amatpersonai jums ir jāsaņem Ģenerālpadomes atļauja un jums jānodrošina, lai pēc atļaujas saņemšanas visi šādi maksājumi tiktu pienācīgi uzskaitīti. Turklāt Cott var tikt saukts pie atbildības par trešās puses aģenta vai konsultanta, kurš rīkojas Cott vārdā, samaksātiem kukuļiem. Ievērojiet īpašu piesardzību, novērtējot iespējamās trešās puses, kuras varētu sazināties ar citiem Cott vārdā. Jūs nedrīkstat iesaistīt trešās puses aģentu vai konsultantu, ja pastāv bažas, ka šis aģents vai konsultants varētu censties piekukuļot klientu, piegādātāju vai valdības amatpersonu. Turklāt pārliecinieties, ka visi aģenti un konsultanti piekrīt ievērot šajā Kodeksā noteiktos kukuļošanas apkarošanas noteikumus.

 

7. Uzskaites veikšana

Cott ir pienākums iesniegt lielu skaitu dokumentu un ziņojumu ASV Vērtspapīru un biržas darījumu komisijai („SEC“), Kanādas vērtspapīru regulējošām iestādēm, kā arī citām regulējošām iestādēm. Šiem materiāliem un visiem pārējiem Cott publiskajiem paziņojumiem ir jāietver pilnīga, godīga, precīza, laikus sniegta un saprotama informācija.

Jums ir jāpārzina un jāievēro Cott informācijas sniegšanas kontroles pasākumi un procedūras, kā arī tā iekšējās kontroles pasākumi attiecībā uz finanšu datu ziņošanu. Jūs atbildat par precīzu ziņošanu par visiem darījumiem, kuros piedalāties. Lai Cott izpildītu savas tiesiskās un finansiālās saistības, kā arī pārvaldītu savu uzņēmējdarbību, precīzai un uzticamai uzskaitei ir būtiska nozīme. Jums ir jāveic uzskaite, grāmatvedība un reģistrācija tā, lai nodrošinātu visu darījumu un aktīvu izmantošanas godīgu un precīzu uzskaiti, sniedzot pietiekami detalizētu informāciju. Maksājumu, ko Cott veic par precēm un pakalpojumiem, pamatā vienmēr būs rēķini un citi atbilstoši dokumenti, kas atspoguļo maksājumu faktisko mērķi. Maksājumus drīkst veikt tikai cilvēkiem vai uzņēmumiem, kas piegādāja preces vai sniedza pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad jūsu vadītājs ir sniedzi iepriekšēju atļauju veikt maksājumus saskaņā ar citiem nosacījumiem.

Cott uzņēmuma uzskaites viltošana ir aizliegta. Nedrīkst īstenot ārpusbilances darījumus, pasākumus
un saistības, kā arī turēt neuzskaitītus līdzekļus vai aktīvus, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts piemērojamos tiesību aktos vai noteikumos. Ja šādi darījumi, pasākumi, saistības un konti ir atļauti un ja tie ir būtiski, tie ir jānorāda atbilstīgos Vērtspapīru un biržas darījumu komisijai sniegtos ziņojumos. Ja šajā kontekstā rodas jautājumi, ar tiem ir jāvēršas pie Cott galvenā finanšu direktora vai Ģenerālpadomes.

Amatpersonām un vadītājiem ir jānodrošina iekšējā uzskaites sistēma ar kontrolēm, kas:

 • novērš neatļautu, nereģistrētu vai nepareizi reģistrētu darījumu veikšanu;
 • nodrošina iespēju sagatavot finanšu pārskatus, kuru pamatā ir vispārpieņemti grāmatvedības principi.

Jums ir pilnībā jāsadarbojas ar Cott grāmatvedības un iekšējās revīzijas departamentiem, kā arī Cott neatkarīgajiem valsts grāmatvežiem un juridisko dienestu pārstāvjiem. Vadītājiem attiecīgos gadījumos ir jāpārliecinās, ka trešās puses, kuras sagatavo vai atjaunina Cott uzskaiti, kad nepieciešams, ievēro tos pašus noteikumus.

 

8. Cott aktīvu aizsardzība

Jums ir pienākums pareizi izmantot un aizsargāt Cott aktīvus. Aktīvi var būt gan taustāmi (piemēram, ēkas, mēbeles, datorsistēmas un aprīkojums, krājumi, instrumenti un finanses), gan arī netaustāmi (piemēram, tirdzniecības noslēpumi, darba laiks, mārketinga un cenu noteikšanas stratēģijas). Visa elektroniskā informācija, kas tiek nosūtīta vai glabāta Cott informācijas sistēmās, ir Cott īpašums, kas ir pienācīgi jāaizsargā un jāizmanto tikai ar darbu saistītos nolūkos.

Cott aktīvu personīga izmantošana

Mēs sagaidām, ka, izmantojot Cott aktīvus ikdienas personīgajām vajadzībām ārpus darba laika, piemēram, tālruņa zvanu veikšanai, faksu sūtīšanai, personīgu e-pasta ziņojumu nosūtīšanai, kā arī īsiem likumīgu komerciālo tīmekļa vietņu apmeklējumiem, jūs izmantosiet veselo saprātu. Piekļuve e-pastam un internetam var tikt novērota saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un netiek sniegtas konfidencialitātes garantijas. Tādu tīmekļa vietņu apmeklēšana, kas ietver rasistiskus, pornogrāfiskus, ar azartspēlēm saistītus un citus neatbilstošus materiālus, ir aizliegta. Ir svarīgi, lai ikviens no mums pārzinātu un ievērotu Cott Elektroniskās komunikācijas politiku. Citi neatbilstošas Cott aktīvu izmantošanas personiskām vajadzībām piemēri ir: uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošana ar uzņēmējdarbību nesaistītos nolūkos, uzņēmuma instrumentu vai aprīkojuma izmantošana, uzņēmuma apmaksātu pasta pakalpojumu izmantošana, uzņēmuma materiālu izmantošana, uzņēmuma aktīvu izmantošana personīga labuma gūšanai un tālsatiksmes pārvadājumu izmantošana.

Korporatīvo iespēju ļaunprātīga izmantošana

Jūsu pienākums ir rīkoties Cott interesēs, ja rodas šāda iespēja. Iespējas, par ko uzzināt, izmantojot Cott īpašumu, informāciju vai stāvokli, nedrīkstat izmantot personīga labuma gūšanai (vai draugu un ģimenes locekļu interesēs).

 

9. Augstāko amatpersonu ētikas kodekss

Cott vadītāju komandai un Direktoru valdei ir ļoti svarīgi, lai Cott ieguldītājiem tiktu nodrošināta precīza un uzticama informācija. Ētiskas prakses veido pamatu Cott vadības filozofijai par mūsu uzņēmējdarbības vadīšanu, un mūsu Direktoru valde ir apņēmusies ievērot augstākos ētikas standartus. Cott ir pieņēmis papildu Ētikas kodeksu, kas attiecas uz mūsu augstākā līmeņa amatpersonām.
 

10. Mūsu darbinieki

Cott cenšas radīt darbvietu, kas ir iekļaujoša un droša mūsu darbiniekiem un uzņēmējdarbības partneriem. Mūsu politika un programmas ir izstrādātas tā, lai veicinātu taisnīgumu un cieņu pret visām personām, kā arī veicinātu tādu darba vidi, kurā tiek augstu vērtēta dažādība un integrācija. Cott nepieļauj diskrimināciju, aizskaršanu un atriebību. Rīcība, kas pakļauj riskam mūsu darbiniekus vai uzņēmējdarbības partnerus, nav atļauta.

Vienlīdzīgas darba iespējas
Cott lepojas ar to, ka ir darba devējs, kas pielieto vienlīdzīgu iespēju un atbilstošas rīcības principus. Cott mērķis ir izveidot darbaspēku, kas atbilstoši atspoguļo kvalificēta talanta daudzveidību attiecīgajā darba tirgū. No visiem daudzveidīgajiem kandidātiem Cott cenšas nolīgt, attīstīt un paturēt darbā vistalantīgākos cilvēkus.

Cott lēmumi par darbiniekiem, tostarp to atlasi, attīstību un atalgojumu, balstās uz attiecīgā indivīda kvalifikāciju, prasmēm un darba rezultātiem. Cott šādus lēmumus nepieņem, pamatojoties uz personīgajām iezīmēm vai statusu, piemēram, rasi, ādas krāsu, dzimumu, grūtniecību, izcelsmes valsti, valstspiederību, reliģisko pārliecību, vecumu, invaliditāti, veterāna statusu, dzimumorientāciju, dzimumidentitāti, civilstāvokli un/vai ģenētisko informāciju. Cott ir pilnībā apņēmies sniegt vienlīdzīgas darba iespējas un nodrošināt atbilstību visiem taisnīgas nodarbinātības prakšu un diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem valstīs, kurās tas veic uzņēmējdarbību.

Aizskaršanas nepieļaušana darbvietā

Cott cenšas nodrošināt darbvietu, kurā neviens netiek aizskarts. Cott ir neiecietīgs pret neatbilstošu uzvedību vai aizskaršanu, kas ir vērsta pret mūsu darbiniekiem vai uzņēmējdarbības partneriem vai ko veic mūsu darbinieki vai uzņēmējdarbības partneri. Saskaņā ar aizskaršanas apkarošanas politiku aizskaršana ir jebkāda uzvedība, kas:

 • rada nepamatotus traucējumus personas darbā;
 • rada darba vidi, kas ir iebiedējoša, naidīga, aizskaroša vai aizvainojoša.

Mūsu darbiniekiem ir:

 • jāizturas pret ikvienu personu ar cieņu;
 • jāatturas no nevēlamas vai iespējami aizskarošas verbālas vai fiziskas uzvedības, tostarp nomelnošanas, apsaukāšanās, jokiem, pieskaršanās un citām iespējami aizskarošām vai iebiedējošām darbībām.
   

Vadītājiem ir:

 • jāpārvalda Cott politika un programmas atbilstošā, konsekventā un nediskriminējošā veidā;
 • jāpārrauga darbvieta un jārīkojas, lai nepieļautu un novērstu neatbilstošu uzvedību;
 • jāatbalsta mūsu vienlīdzīgu iespēju un atbilstošas rīcības politika un programmas;
 • jāveic pienācīgi pielāgojumi atbilstoši darbinieku ar invaliditāti vajadzībām, nodrošinot atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem.
   

Cott sodīs personas, kas rīkojas nepieņemami. Informāciju par iespējamajiem disciplinārajiem pasākumiem skatiet Kodeksa 18. sadaļā.

Personīgās attiecības

Cott nevēlas pieļaut pat šķietamu favorītismu darbvietā. Cilvēki, starp kuriem pastāv ciešas personīgās attiecības, nedrīkst būt vadītāja/pakļautā, kuru pienākumos ietilpst sniegt atskaites, attiecībās vai citos vadošos amatos, kas sniedz iespēju vienam ietekmēt otra lēmumus par nodarbinātību.

Ja konstatējat, ka atrodaties šādā situācijā, jums par to jāinformē personāldaļa. Ģenerālpadome sadarbosies ar jūsu vadītāju, lai noteiktu, vai ir nepieciešamas izmaiņas jūsu padotības attiecībās.

Vardarbīga uzvedība, alkohols un narkotiskās vielas

Cott vēlas nodrošinās darbvietu, kurā ir aizsargāta mūsu darbinieku un uzņēmējdarbības partneru veselība un drošība. Tāpēc Cott aizliedz iebiedējošu uzvedību, draudus un vardarbību mūsu darbvietā. Šā iemesla dēļ Cott arī neatļauj narkotisko vielu un alkohola lietošanu darbvietā. Jūs nedrīkstat ierasties darbā alkohola un narkotisko vielu ietekmē, un jums ir jāspēj izpildīt visi savi darba pienākumi.
Mūsu Aizliegto vielu un alkohola lietošanas politikā ir noteikts, ka aizliegto narkotisko vielu un alkohola lietošana darbvietā vai Cott īpašumā ir aizliegta, un ir aizliegts ierasties darbā, ja jūsu organismā joprojām ir iespējams konstatēt narkotisko vielu vai alkohola klātbūtni. Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīts veikt narkotisko vielu vai alkohola testu, lai saglabātu darbvietu.

Lai palīdzētu jums ievērot mūsu Aizliegto vielu un alkohola lietošanas politiku, Cott var piedāvāt konsultāciju un/vai rehabilitācijas pakalpojumus.

 

11. Iekšējās informācijas izmantošana

ASV un Kanādas tiesību aktos par vērtspapīriem ir noteikts, ka personām, kuru rīcībā ir būtiska informācija, kas parasti netiek publiskota, par uzņēmumu, ir aizliegts iegādāties vai pārdot attiecīgā uzņēmuma vērtspapīrus. Šajos tiesību aktos arī ir noteikts, ka personas, kuru rīcībā ir šāda publiski nepieejama, būtiska informācija, to nedrīkst atklāt citām personām, kuras drīkst pirkt un pārdot šos vērtspapīrus. Cott ir pieņēmis Iekšējās informācijas izmantošanas politiku, kas attiecas uz tā direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem un konsultantiem un aplūko Cott vērtspapīru tirdzniecību, kā arī valsts akciju sabiedrību, kas ir Cott darījumu partneres, vērtspapīru tirdzniecību.

Iekšējās informācijas izmantošanas politikā ir noteikts, ka, ja jums ir zināma būtiska, publiski nepieejama informācija saistībā ar Cott, jūs nedrīkstat nodarboties ar Cott vērtspapīru tirgošanu ne tiešā veidā, ne ar ģimenes locekļu vai citu personu un struktūru starpniecību. Iekšējās informācijas izmantošanas politikā ir arī paredzēts, ka gadījumā, ja, veicot darba pienākumus Cott, jūs esat ieguvis būtisku, publiski nepieejamu informāciju par jebkuru citu uzņēmumu, jūs nedrīkstat nodarboties ar šī uzņēmuma vērtspapīru tirdzniecību. Saskaņā ar Iekšējās informācijas izmantošanas politiku jūs nedrīkstat nodot būtisku, publiski nepieejamu informāciju citiem vai ieteikt citām personām iegādāties vai pārdot vērtspapīrus, ja jūsu rīcībā ir iepriekšminētā informācija. Šāda prakse ir vērtspapīru jomu regulējošo tiesību aktu pārkāpums, un tā var tikt sodīta ar tādiem pašiem civiltiesiska un krimināltiesiska rakstura sodiem kā iekšējās informācijas izmantošana.

Lai nepieļautu nejaušus vērtspapīru jomu regulējošo tiesību aktu pārkāpumus un novērstu pat šķietamu tirdzniecību, pamatojoties uz iekšējo informāciju, Iekšējās informācijas izmantošanas politikā ir noteikts, ka atsevišķiem darbiniekiem ir aizliegts nodarboties ar Cott vērtspapīru tirdzniecību, kad tiek aprēķināti ceturkšņa ienākumi un darījumi ar vērtspapīriem nenotiek, kā arī citu attiecīgu notikumu laikā, kad darījumi ar vērtspapīriem nav atļauti. Iekšējās informācijas izmantošanas politikā arī noteikts, ka konkrētiem darbiniekiem ir jāpārbauda visi darījumi ar Cott vērtspapīriem. Jūs tiksiet brīdināts, ja uz jums attiecas šādi periodi, kad darījumi ar vērtspapīriem nav atļauti, vai pārbaudes pirms procedūras.

Neatkarīgi no tā, vai uz jums attiecas periodi, kad darījumi ar vērtspapīriem nav atļauti, kā arī vai darījumi ar vērtspapīriem ir vai nav atļauti, tirdzniecība, pamatojoties uz būtisku, nepubliskotu informāciju, ir krimināls nodarījums. Cott sadarbosies ar regulatīvajām iestādēm gadījumos, kad tiks veikta jebkāda izmeklēšana par Cott parasto akciju tirdzniecību. Iekšējās informācijas izmantošanas politikas pārkāpumu gadījumā Cott var attiecīgi rīkoties, pat atlaižot šādos pārkāpumos vainojamās personas no darba.
 

12. Godīga konkurence

Cott iesaistās brīvā un godīgā konkurencē visā pasaulē un uzskata, ka neierobežota un godīga konkurence ir būtisks nosacījums brīvas uzņemējdarbības sistēmas nodrošināšanai. Lielākajā daļā valstu ir spēkā tiesību akti (bieži vien saukti par pretmonopola vai konkurences likumiem), kas aizliedz tirdzniecības ierobežojumus ar tādu pasākumu palīdzību kā cenu noteikšana, klientu vai teritoriju sadale vai dominējošā stāvokļa tirgū ļaunprātīga izmantošana. Cott šie likumi ir jāievēro. Šie likumi ir bijuši un joprojām ir brīvo tirgu, kuros darbojas Cott, svarīgs veicinošs elements. Jums ir jāpieliek visas pūles, lai taisnīgi izturētos pret Cott klientiem, piegādātājiem, konkurentiem un citiem darbiniekiem. Jūs nedrīkstat savās interesēs izmantot nevienu personu, manipulējot, slēpjot vai ļaunprātīgi izmantojot konfidenciālu informāciju, nepatiesi skaidrojot būtiskus faktus vai izmantojot jebkādu citu negodīgu praksi. Uz slepenas vienošanās panākšanu vērstas un pret konkurenci orientētas sarunas un/vai norunas ar konkurentiem un citām pusēm ir aizliegtas. Šādas norunas ietver vienošanos par cenu noteikšanu vai tirgu un klientu piešķiršanu vai sadali, klientu vai piegādātāju boikotēšanu vai atteikšanos ar viņiem sadarboties bez likumīga ar uzņēmējdarbību saistīta iemesla vai jebkādu citu darbību veikšana, kas nelikumīgi ierobežo konkurenci. Cott preču un pakalpojumu piegādātāju atlases pamatā būs objektīvi kritēriji, tostarp kvalitāte, cena, serviss un vispārējs ieguvums Cott interesēs.

Cott rūpīgi aizsargā savu stratēģisko un citu informāciju, un tās atklāšana (pat nejaušības rezultātā) konkurentam vai citam tirgus dalībniekam varētu negatīvi ietekmēt Cott uzņēmējdarbību. Sensitīvas informācijas apspriešana jo īpaši ar konkurentiem vai izpaušana viņiem, ir aizliegta. Šāda informācija ietver: informāciju par cenām, izmaksām, mārketinga plāniem vai pētījumiem, kā arī ražošanas plāniem un spējām. Pirms jebkādu sarunu sākšanas ar konkurentu jums ir jāapspriežas ar Cott Ģenerālpadomi. Ja konkurents uzsāk sarunas, kas ietver kādu no minētajiem jautājumiem, jums ir jāatsakās no dalības šādās sarunās un jāziņo par to Cott Ģenerālpadomei.

Ja esat dalībnieks tirdzniecības asociācijās vai veicat citu regulāru saziņu ar konkurentiem, klientiem vai piegādātājiem, jums ir jāievēro īpaša piesardzība, lai neatklātu šāda veida informāciju. Izpilddirektors drīkst būt dalībnieks šādās asociācijās savu pilnvaru robežās, bet pārējie darbinieki drīkst būt dalībnieki minētajās asociācijās tikai pēc turpmāk norādītās amatpersonas atļaujas saņemšanas.

Uzņēmējdarbības nodaļas darbinieki:
Cott Vadības komitejas loceklis.

Korporatīvie darbinieki:
priekšsēdētāja vietnieks personāla jautājumos, Ģenerālpadome, galvenais finanšu direktors, izpilddirektors, galvenais iepirkumu direktors.

Cott Vadības komiteja:
Izpilddirektors.

Šādas atļaujas ir jānoformē rakstveidā, un to kopijas jānosūta personāldaļai iekļaušanai darbinieku personas lietā.
 

13. Konfidenciālā informācija

Konfidenciālā un iekšējā informācija

Jūsu darba attiecību laikā ar Cott jums būs piekļuve ar Cott un tā uzņēmējdarbību saistītai konfidenciālajai informācijai. Konfidenciālā informācija ietver publiski nepieejamu informāciju, kas, nonākot atklātībā, varētu noderēt konkurentiem vai kaitēt Cott vai tā klientiem. Konfidenciālas informācijas piemēri: a) jebkura konkurētspējīga sistēma, informācija vai process; b) publiski nepieejama informācija par Cott darbībām (tostarp informācija par cenām un izmaksām), rezultātiem, stratēģijām un prognozēm; c) publiski nepieejama informācija par Cott uzņēmējdarbības plāniem, uzņēmējdarbības procesiem un klientu attiecībām; d) publiski nepieejama informācija par darbiniekiem; e) publiski nepieejama informācija, kas nodarbinātības laikā ir saņemta par klientiem un piegādātājiem (kā arī par potenciālajiem klientiem un piegādātājiem); f) publiski nepieejama informācija par Cott tehnoloģijām, sistēmām un patentētiem produktiem; g) tirdzniecības noslēpumi (piemēram, dzērienu formulas).

Jūsu darba attiecību laikā ar Cott, kā arī pēc to beigām jums ir jāievēro un jāaizsargā tās slepenās informācijas konfidencialitāte, ko jūs iegūstat vai radāt saistībā ar savu darbību Cott uzdevumā vai vārdā. Konfidenciālo informāciju nedrīkst atklāt nevienam (tostarp citam Cott darbiniekam), kurš nav pilnvarots šādu informāciju saņemt un kuram nav vajadzības to zināt. Vienīgie izņēmumi, kad šo informāciju drīkst nodot tālāk, ir tad, kad klients vai piegādātājs, vai attiecīgais Cott darbinieks ir pienācīgi atļāvis to izpaust vai arī tā ir jāsniedz saskaņā ar piemērotajiem tiesību aktiem vai attiecīga tiesvedības procesa ietvaros. Ja šajā kontekstā rodas jautājumi, jāvēršas pie Cott Ģenerālpadomes.

Jums ir jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu Cott konfidenciālās informācijas neatļautu izpaušanu. Konfidenciālu informāciju nekad nedrīkst apspriest sabiedriskās vietās. Jums arī jānodrošina, lai uzņēmējdarbības dati, dokumenti un e-pasta ziņojumi tiktu sagatavoti, kopēti, sūtīti pa faksu, reģistrēti, uzglabāti un izmesti, izmantojot līdzekļus, kas ir paredzēti riska mazināšanai, ka nepilnvarotas personas varētu iegūt piekļuvi konfidenciālai informācijai. Turklāt datori un darba zonas ir pienācīgi jāaizsargā, lai nepieļautu nepilnvarotu personu piekļuvi.
informācija par konkurentiem

Visai Cott izplatītajai informācijai ir jābūt precīzai un objektīvai, tostarp informācijai par konkurentiem. Jūs nedrīkstat sniegt nepatiesus vai maldinošus paziņojumus par konkurentiem, to produktiem un pakalpojumiem. Informācijas ieguve par Cott konkurentiem ir svarīga un vispārpieņemta prakse, ja vien tā tiek veikta pareizā, likumīgā un ētiskā veidā. Ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz to, kā šādu informāciju drīkst apkopot, jo īpaši konfidenciālas informācijas gadījumā. Cenšoties iegūt informāciju par konkurentu, Cott vienmēr ir jāievēro piesardzība, lai nepārkāptu pieļaujamās robežas. Nav šaubu, ka apzināta konfidenciālas informācijas ieguve, izmantojot faktu sagrozīšanu, maldināšanu vai nepatiesus apgalvojumus, nav pieļaujama.

Ja esat dalībnieks tirdzniecības asociācijās vai veicat citu regulāru saziņu ar konkurentiem, klientiem vai piegādātājiem, jums ir jāievēro īpaša piesardzība, lai neatklātu no konkurences viedokļa sensitīvu informāciju.

 

14. Intelektuālais īpašums

Cott intelektuālā īpašuma tiesības (mūsu preču zīmes, logo, autortiesības, tirdzniecības noslēpumi, tehniskās prasmes un patenti) ir viens no mūsu svarīgākajiem īpašumiem. Neatļautas izmantošanas gadījumā mēs varam tos zaudēt vai to vērtība var ievērojami samazināties. Lai varētu izmantot Cott preču zīmes un logo, vispirms ir jāsaņem Ģenerālpadomes atļauja. Ja jums ir aizdomas par preču zīmju vai logo, vai cita Cott intelektuālā īpašuma neatļautu izmantošanu, ziņojiet par to Ģenerālpadomei.

Ievērojiet arī citu pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Neatļautas citu pušu intelektuālā īpašuma izmantošanas rezultātā Cott un jūs varat tikt pakļauts krimināltiesiska un civiltiesiska rakstura sodiem.

Pirms pieprasāt un saņemat konfidenciālu informāciju no citām pusēm un šādu informāciju izmantojat, kā arī pirms ļaujat citiem izmantot Cott konfidenciālo informāciju vai sniedzat tai piekļuvi, lūdziet padomu Ģenerālpadomei. Jums ir jākonsultējas ar Ģenerālpadomi arī tad, ja izstrādājat produktu, kurā tiek izmantots saturs, kas nepieder Cott.
Papildu informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir sniegta Cott Intelektuālā īpašuma aizsardzības politikā.

 

15. Vides tiesību aktu ievērošana

Cott ir apņēmies nodrošināt atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem vides aizsardzības jomā. Piemēram, Cott ražotņu direktoriem to ražotnēs ir jāpārzina tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz gaisa un ūdeņu (notekūdeņu) izvadi, kā arī uz atkritumu un bīstamo vielu uzglabāšanu, utilizēšanu un izvadīšanu. Šādu tiesību aktu un noteikumu pārkāpumu (pat nejaušu) rezultātā Cott var tikt piemēroti lieli sodi. Ja jums ir aizdomas par šo tiesību aktu un noteikumu pārkāpumiem, jums nekavējoties jāziņo par šiem apstākļiem savam vadītājam, attiecīgās ražotnes direktoram vai Cott Ģenerālpadomei.

 

16. Produktu kvalitāte

Mūsu sekmes ir atkarīgas no spējas pastāvīgi ražot kvalitatīvus produktus mūsu klientiem. Katrai nodaļai ir jāievēro kvalitātes un produktu drošības standarti, kas ir saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem. Katrai ražotnei jo īpaši ir jāievēro labas ražošanas prakses. Jums savas darbības, ko veicat Cott uzdevumā, ir jāīsteno tā, lai saglabātu Cott produktu kvalitāti un integritāti.
 

17. Starptautiskā uzņēmējdarbība

Cott veic uzņēmējdarbību daudzās dažādās valstīs un ir apņēmies ievērot tiesību aktus un noteikumus, kas ir spēkā attiecīgajā uzņēmējdarbības veikšanas vietā. Visi darījumi ir jāveic saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Amerikas Savienotās Valstis ar Likumu par korupcijas apkarošanu ārvalstīs, Apvienotās Karaliste ar Likumu par kukuļošanu un daudzas citas valstis aizliedz maksājumu vai citu vērtību sniegšanu valdības amatpersonām nolūkā iegūt vai saglabāt ar uzņēmējdarbību saistītas priekšrocības. Jums ir jāsaglabā modrība saistībā ar nepieļaujamiem maksājumiem, tostarp nepieļaujamām dāvanām. Saskaņā ar Likumu par korupcijas apkarošanu ārvalstīs Cott ir jānodrošina pienācīga finanšu dokumentācija un iekšējā kontrole, lai atklātu jebkāda veida maksājumus valdības amatpersonām. Skatiet šī Kodeksa 5. un 6. sadaļu.

Cott nepiedalīsies nekādos boikotos, ko nesankcionē Amerikas Savienotās Valstis vai Apvienoto Nāciju Organizācija, kā arī nesniegs informāciju, ko iespējams interpretēt kā atbalstu nesankcionētiem boikotiem.
 

18. Godīguma apliecinājums

Jūs esat atbildīgs par savām darbībām, un jūsu pienākums ir izlasīt un izprast šo Kodeksu. Lai palīdzētu nodrošināt, ka jūs izprotat šo Kodeksu un mūsu uzņēmējdarbības ētikas un godīguma standartus, jums jāizlasa šis Kodekss, kad tiekat pieņemts darbā vai apmeklējuma laikā. Pēc Kodeksa izlasīšanas jums ir jāaizpilda godīguma apliecinājuma veidlapa (ko jums izsniegs personāldaļa), lai:

 • apliecinātu, ka esat izlasījis un sapratis šo Kodeksu, ka jūs atbilstat šim Kodeksam un citām svarīgām Cott politikām, kā arī ka turpināsiet nodrošināt šo atbilstību;
 • atklātu iespējamus interešu konfliktus un paustu bažas, kas jums ir radušās par iespējamiem konfliktiem vai Kodeksa pārkāpumiem.
   

Cott augstākā līmeņa amatpersonām reizi ceturksnī ir jāaizpilda vadības apliecinājums, kas ietver attiecīgo augstākā līmeņa amatpersonu atzinumu, ka viņi ir izlasījuši un izprot šo Kodeksu. Turklāt nolūkā uzlabot informētību par šo Kodeksu Cott reizi gadā izsūta e-pasta atgādinājumu visiem darbiniekiem, aicinot viņus pārskatīt šo Kodeksu un atgādinot viņiem par to, ka ir svarīgi izprast un ievērot šo Kodeksu.

Cott arī apzinās, ka situācijas mainās. Ja esat nonācis jaunā situācijā, kas var radīt faktisku vai šķietamu interešu konfliktu vai citas bažas, kas varētu būt saistītas ar jebkuru šajā Kodeksā aplūkoto jautājumu, jums tas nekavējoties jāapspriež ar savu vadītāju. Direktoriem un/vai vecākajiem vadītājiem šādi jautājumi ir jāapspriež ar Ģenerālpadomi. Šāda jauna informācija ir jāiekļauj arī jūsu apliecinājuma veidlapā.

Kodekss un visi regulārie atjauninājumi ir pieejami Cott iekštīkla vietnē. Kodeksa neizlasīšana neatbrīvo jūs no pienākuma ievērot Kodeksa noteikumus. Ja jums ir neskaidrības par šā Kodeksa pareizu interpretāciju vai Kodeksa piemērošanu konkrētās situācijās, jums ir jāvēršas ar saviem jautājumiem Ģenerālpadomē vai pie priekšsēdētāja personāla jautājumos un jālūdz padoms.

Ethicspoint® palīdzības dienests

Bažu paušana un ieteikumu saņemšana

Cott veic uzņēmējdarbību godīgā veidā. Lai nodrošinātu stingrāko godīguma principu ievērošanu, Cott paļaujas uz visu savu darbinieku palīdzību. Ja jūs uzzināt par iespējamu pārkāpumu, lūdzu, ziņojiet par to Cott, vēršoties pie vadītāja vai izmantojot Ethicspoint® ziņošanas sistēmu. Jums ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu Kodeksa pārkāpumus.
Ethicspoint® ziņošanas sistēmu var izmantot ikviens Cott darbinieks, lai anonīmi paziņotu par jebkādu iespējamo pārkāpumus, tostarp par:

 • Cott aktīvu zādzību;
 • uzskaites, iekšējo kontroļu un revīzijas problēmām;
 • uzņēmējdarbības veikšanas un ētikas kodeksa pārkāpumiem;
 • valsts, provinces vai federālo vērtspapīru tiesību aktu pārkāpumiem.
   

Uz zvanu atbildēs operators, kuru algo uzņēmums, kas nav Cott. Operators pieņems jūsu sniegto informāciju un pārsūtīs ziņojumu atbilstošas pārbaudes un izmeklēšanas veikšanai. Godīgi un labticīgi ziņojumi tiks uztverti nopietni un atbilstoši izskatīti.
Ir aizliegts izmantot Ethicspoint® ļaunprātīgos nolūkos, lai apzināti censtos kaitēt personai, vēršot pret to nepatiesas apsūdzības vai citas kaitējošas darbības.

Lai anonīmi ziņotu par jebkādu pārkāpumu, varat izmantot kādu no turpmāk minētajām iespējām.
Zvanot pa tālruni: zvaniet uz mūsu bezmaksas ziņošanas tālruņa numuru: 866-ETHICS-P (866-384-4277)
Izmantojot tīmekli: dodieties uz drošo EthicsPoint tīmekļa vietni www.ethicspoint.com un noklikšķiniet „Iesniegt jaunu ziņojumu“ vai „Ziņojuma papildinājums“.

Iekšējās revīzijas nodaļas vadītājs periodiski ziņos Cott Revīzijas komitejai par šā Kodeksa pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem, uz kuriem ir vērsta viņa/-s uzmanība, kā arī par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem. Mūsu Direktoru valdes Revīzijas komiteja vai Revīzijas komitejas priekšsēdētājs, apspriežoties ar Ģenerālpadomi, izskatīs visas sūdzības vai bažas par mūsu uzskaites, iekšējo kontroļu vai revīzijas problēmām.

Konfidencialitāte un politika aizsardzībai pret atriebību

Cott darīs visu iespējamo, lai tiktāl, ciktāl tas iespējams, aizsargātu jūsu konfidencialitāti gadījumā, ja ziņojat par pārkāpumu, paužat bažas vai esat iesaistīts sūdzībā vai izmeklēšanā. Cott ir neiecietīgs
pret sodīšanu, atriebību vai jebkādu kaitējošu darbinieku rīcību, kas vērsta pret personu, kura labticīgi ziņojusi par iespējamu šī Kodeksa pārkāpumu.
Cott aizliedz atriebšanos, diskrimināciju vai iesaistīšanos jebkādā citā kaitējošā rīcībā pret personu, kura labticīgi:

 • iesniedz sūdzību vai ziņo par pārkāpumu;
 • sadarbojas vai palīdz veikt izmeklēšanu;
 • sniedz informāciju par iespējamu federālo, valsts vai vietējo tiesību aktu vai Cott politikas pārkāpumu.
   

Šī pieeja ir spēkā neatkarīgi no tā, vai persona sākotnēji pauž bažas vai sadarbojas ar Cott, tiesībaizsardzības iestādi vai citu valdības aģentūru. Ja tiek konstatēts pārkāpums, tiks veikti atbilstoši koriģējoši pasākumi, tostarp iesaistīto personu pamatota disciplinēšana. Lai uzzinātu vairāk par disciplīnu, skatiet turpmāk sniegto sadaļu par disciplinārajiem pasākumiem.

Disciplinārie pasākumi

Šā Kodeksa vai citas rakstveidā noformētas politikas pārkāpuma gadījumā Cott nekavējoties vērsīsies pret pārkāpēju atbilstīgi Cott disciplinārajiem pasākumiem, tostarp nolūkā izteikt rājienu, noteikt pārbaudes laiku, uz laiku atstādināt no amata, pazemināt amatā vai pārtraukt darba attiecības. Piemēram, pret jums var vērst disciplināro pasākumu, ja jūs:

 • neievērojat šo Kodeksu vai citu Cott politiku;
 • pārkāpjat tiesību aktus vai noteikumus, kas attiecas uz Cott;
 • liekat darbiniekam pārkāpt šo Kodeksu, Cott politiku, tiesību aktu vai noteikumu;
 • nesniedza informāciju vai sniedzat nepatiesu informāciju par šī Kodeksa, tiesību akta vai noteikumu pārkāpumu;
 • atriebjaties citam darbiniekam, kurš ziņo par iespējamo šī Kodeksa, tiesību akta vai noteikumu pārkāpumu, kurš sadarbojas vai palīdz iespējama pārkāpuma izmeklēšanā.
   

Ja jūsu pakļautībā ir persona, kura pieļauj pārkāpumu, un izmeklēšanā tiek konstatēts, ka jūs ignorējāt šo Kodeksu, tiesību aktu vai noteikumus, arī pret jums var tikt vērsts disciplinārs pasākums, tostarp darba attiecību pārtraukšana ar Cott.

Šīs politikas mērķis ir mudināt un sniegt iespēju darbiniekiem labticīgi paust bažas pilnvarotajam personālam par apšaubāmu vai neatļautu rīcību pirms vēršanās pie iestādēm ārpus Cott. Tomēr šīs politikas mērķis nekāda ziņā nav atturēt darbiniekus no informācijas sniegšanas attiecīgajai valdības aģentūrai, piemēram, Vērtspapīru un biržas darījumu komisijai vai Tieslietu departamentam, gadījumos, kad darbiniekam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ir pieļauts tiesību akta pārkāpums.
 

19. Atbrīvojumi

Tikai Direktoru valde vai Direktoru valdes pilnvarota neatkarīgu locekļu komiteja var piešķirt atbrīvojumus izpilddirektoram, augstākā līmeņa amatpersonai (kā noteikts Augstāko amatpersonu ētikas kodeksā) vai direktoram no šā Kodeksa noteikumu piemērošanas.. Par šādu atbrīvojumu piešķiršanu tiks nekavējoties paziņots, kā noteikts tiesiskajā regulējumā. Ikviens cits darbinieks drīkst pieprasīt savam tiešajam vadītājam atbrīvojumu, un šādi atbrīvojumi tiek piešķirti tikai ar iepriekš sniegtu Cott Ģenerālpadomes atļauju.

 

20. Noteikumi informācijas godīgai nodošanai atklātībā

Cott ir apņēmies nodrošināt laikus sniegt godīgu informāciju par uzņēmumu, nedodot priekšroku nevienam konkrētam analītiķim vai ieguldītājam, kā noteikts Vērtspapīru un biržas darījumu komisijas noteikumos par godīgu informācijas atklāšanu. Cott uzskata, ka uzņēmuma interesēs ir uzturēt ar ieguldītājiem aktuālu, aktīvu un atklātu dialogu par uzņēmuma vēsturiskajiem rezultātiem un nākotnes izredzēm.

Lai palīdzētu šos mērķus īstenot, Cott ir sagatavojies detalizētu politiku, kurā ir norādīts ne tikai tas, kurš Cott vārdā drīkst sniegt šo informāciju, bet arī tas, kādā veidā šī informācija
tiks sniegta. Cott politika paredz, ka tikai īpaši pilnvarotas uzņēmuma amatpersonas, kuras ir apmācītas par šīs politikas niansēm, drīkstēs sniegt sabiedrībai informāciju par Cott.

Papildu informācija ir pieejama Cott Informācijas nodošanas politikā.