Noteikumi un nosacījumi

Nosacījumi personalizētajiem piedāvājumiem

1.    Līgumā izmantotie termini

1.1    Sabiedrība – Eden Springs Latvia, SIA, reģ.Nr.40003387808, Rīgas gatve 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164;
1.2    Klients – persona (juridiska vai fiziska) ar ko Sabiedrība slēdz līgumu par preču piegādi un/vai inventāra nomu un, kas ir norādīta šī līguma Vispārīgajos noteikumos;
1.3    Vispārīgie noteikumi – Līguma pirmā lapa kurā atrunāts Līguma veids, Klienta un Sabiedrības rekvizīti, Preču piegādes adrese, daudzums, cenas, piešķirtās atlaides, plānotais patēriņa apjoms, darba laiki, kontakti, paraksta tiesīgās personas, iznomātais Inventārs, apmaksas nosacījumi.
1.4    Inventārs – Sabiedrībai piederošas iekārtas un aprīkojums, kas tiek iznomātas vai patapinātas Klientam Preču patērēšanas nodrošināšanai un kuras ir uzskaitītas šī Līguma Vispārīgajos noteikumos;
1.5    Preces – Sabiedrības izplatītie izstrādājumi, kurus Sabiedrība pārdod un/vai piegādā klientam un, kas ir uzskaitīti šī līguma Vispārīgajos noteikumos;
1.6    Pakalpojumi – Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, kas ietver sevī Preču piegādi, Inventāra uzstādīšanu, demontāžu, pārvietošanu, apkopi, profilaksi, remontu, iznomāšanu.
1.7     Klienta kontaktpersona - Klienta pilnvarota persona/darbinieks, kura sniedz visu nepieciešamo informāciju saistībā ar šī līguma izpildi un kura ir norādīta šī līguma Vispārīgajos noteikumos;
1.8    Piegādes adrese – Klienta adrese, kuru Klients ir norādījis, ka Preču un Inventāra piegādes adresi;
1.9    Preču un Pakalpojumu cena – Standarta cena pārdodamajām/piegādājamajām precēm, kas norādīta šī līguma Vispārīgajos noteikumos;
1.10    Preču un Pakalpojumu atlaide – Klientam piešķirtā atlaide procentos no Standarta cenas, balstīta uz plānoto un atrunāto Vispārīgajos noteikumos Preču ikmēneša patēriņa apjomu;
1.11    Depozīta summa – maksājums, ko Klients veic Sabiedrībai saņemot Inventāru lietošanā un kas tiek atmaksāts, kad Klients ir atgriezis Inventāru saskaņā ar šī līguma nosacījumiem;
1.12    Piegādes lapa – pieņemšanas – nodošanas akts, ko puses paraksta nododot/pieņemot Inventāru un  ik reizi, saņemot no Sabiedrības preci un pakalpojumus;
1.13    Atgriešanas lapa – pieņemšanas– nodošanas akts, ko puses paraksta atgriežot Inventāru Sabiedrībai;
1.14    Inventāra lietošanas noteikumi – iekārtas ražotāja izdota instrukcija, kurā norādīti iekārtas  drošas lietošanas noteikumi;
1.15    Sabiedrības cenu lapa – Sabiedrības noteiktas Preču standarta cenas, kas var atšķirties no šajā Līgumā noteiktajām un var nebūt tādas pašas kā Līguma noslēgšanas brīdī; 
1.16    Minimālais Preču daudzums – minimālais Preču skaits, kādu Klientam ir pienākums pasūtīt katru mēnesi, saskaņā ar Vispārīgajiem līguma nosacījumiem. No Minimālā Preču daudzuma ir atkarīgs Klientam piešķiramās atlaides apjoms.
1.17    Piegādes intervāls – tas ir intervāls, kas nosaka, cik bieži tiek veikta Preču piegāde un ir atkarīgs no Piegādes adreses un Piegādājamās Preces daudzuma.

2.    Līguma priekšmets

2.1    Sabiedrība sniedz pārtikas produktu (Preču), pārdošanas un piegādes pakalpojumus Klientam.
2.2    Sabiedrība nodod un Klients pieņem lietošanā pudeles, stendus, vai jebkuru citu Inventāru, kas nepieciešams pakalpojumu izmantošanai. Daudzums un veidi ir atrunāti šī Līguma Vispārīgajos nosacījumos.
2.3    Sabiedrība iznomā, bet klients pieņem nomā par atlīdzību Inventāru, kas norādīts šī Līguma Vispārīgajos noteikumos.
2.4    Sabiedrība sniedz karsto dzērienu pagatavošanas izejvielu (Preču) pārdošanas un piegādes pakalpojumus Klientam.
2.5    Sabiedrība veic Inventāra uzstādīšanas, pieslēgšanas servisu, nomaiņu un profilaktisko apkopi, piemērojot šī Līguma Sevišķos nosacījumus.

3.    Sabiedrības tiesības un pienākumi

3.1    Sabiedrība, tās pārstāvja personā piegādā Inventāru Klienta norādītajās telpās, iepazīstina Klienta pārstāvi  ar Inventāra lietošanas noteikumiem un izsniedz rakstisku lietošanas instrukciju. 
3.2    Sabiedrība nodrošina un garantē Preču kvalitātes atbilstību LR normatīvajiem aktiem, bet tikai tajā gadījumā, ja nav bojāts oriģināls iepakojums, kā arī tiek ievēroti produkta uzglabāšanas noteikumi un izlietošanas termiņi. Pretējā gadījumā Sabiedrība atbildību par Preču kvalitāti nenes. Inventāram, kas iznomāts vai patapināts Juridiskām personām garantijas periods tiek noteikts viens gads.
3.3    Sabiedrība nodrošina Preču piegādi Klientam, pamatojoties uz piegādes grafiku, kuru ir saskaņojušas puses, vai pēc Klienta pieteikuma pa bezmaksas tālruni 8000 81 81, vai elektroniski, aizpildot pasūtījuma orderi Sabiedrības mājas lapā http://www.edensprings.lv/pasutit-on-line/  un par cenām, kas norādītas šī līguma vispārīgajos noteikumos. Piegādes grafikā tiek atrunāta piegādes diena, kas var tikt mainīta, informējot Klientu iepriekš un Piegādes intervāls, kas var tikt mainīts, informējot Klientu vienu mēnesi iepriekš.
3.4    Inventārs tiek nodots Klientam lietošanā, pusēm parakstot Piegādes lapu
3.5    Sabiedrība veic Preču piegādi pušu atrunātajā vietā un laikā. Ja Klients atrunātajā laikā un vietā nav sastopams, Prečus piegāde tiek pārcelta uz dienu, kuru puses būs atrunājušas. Šajā gadījumā Klientam jāsedz visi transporta izdevumi, kas radušies Sabiedrībai, saskaņā ar Sabiedrības cenu lapu.
3.6    Sabiedrība patur tiesības vienpusēji izstrādāt un/vai mainīt piegādes grafikus, kā arī piegādes reģionus, informējot par izmaiņām Klientu vienu mēnesi iepriekš, iekļaujot ziņojumu ikmēneša rēķinā, vai nosūtot Klientam vēstuli uz rēķinu un vēstuļu saņemšanas adresi, vai ievietojot informāciju Sabiedrības mājas lapā, vai telefoniski, vai nosūtot Klientam informatīvo SMS ziņojumu.
3.7    Sabiedrība, pusēm vienojoties, var veikt steidzamu Preču piegādi pēc Klienta pasūtījuma, piegādājot Preces pasūtījuma pieteikšanas dienā. Šajā gadījumā piegāde tiek veikta tikai Filiāles robežās un tikai gadījumos, ja Klients pasūtījis ne mazāk kā Minimālo preču daudzumu vienlaikus. Par steidzamo piegādi var tikt piemērota piegādes maksa saskaņā ar Sabiedrības cenu lapu. 
3.8    Sabiedrība nodrošina un garantē Inventāra tehnisko atbilstību LR normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja ir konstatēts rūpniecisks defekts, Inventārs tiek remontēts vai nomainīts pret citu un ar to saistītie transporta izdevumi tiek segti no Sabiedrības puses. Gadījumā, ja defekts radies Inventāra nekorektas (nepareizas) lietošanas vai uzglabāšanas rezultātā, tā apmaiņa, remonts un ar to saistītie transporta izdevumi tiek segti no Klienta puses, saskaņā ar Sabiedrības cenu lapu.
3.9    Sabiedrībai ir tiesības mainīt to Preču un Pakalpojumu cenas, kas norādīti Vispārīgajos noteikumos, iepriekš brīdinot par to Klientu vienu mēnesi iepriekš, iekļaujot ziņojumu ikmēneša rēķinā, vai nosūtot Klientam vēstuli uz rēķinu un vēstuļu saņemšanas adresi.
3.10    Sabiedrībai ir tiesības vizuāli noformēt Inventāru saskaņā ar Sabiedrības mārketinga politiku.

4.    Klienta tiesības un pienākumi

4.1    Parakstot šo līgumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Inventāra lietošanas noteikumiem un produkta uzglabāšanas un lietošanas noteikumiem un apņemas necelt nekādus iebildumus pret Sabiedrību par defektiem, kas radušies nepareizas Inventāra lietošanas rezultātā un/vai nepareizas produkta uzglabāšanas un lietošanas rezultātā. 
4.2    Klients iegūst Inventāra lietošanas tiesības. Klients apņemas nenodot Inventāru trešajām personām un nepārvietot Inventāru uz citu vietu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrību. Klients apņemas nenodot Inventāru apakšnomā. 
4.3    Īpašuma tiesības uz Inventāru saglabājas Sabiedrībai visā šī Līguma darbības laikā un Klientam ir pienākums  atgriezt Inventāru Sabiedrībai pēc šī Līguma darbības izbeigšanās. Atgrieztajai Precei jābūt tādā pašā  stāvoklī, kādu to bija saņēmis Klients, neskaitot dabisko nolietojumu.
4.4    Klients apņemas veikt savlaicīgu apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem un Precēm (Inventāra noma, ūdens pudeles, ūdens un/vai karsto dzērienu piegāde) šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Nesaņemot rēķinu, Klientam ir jāziņo par to klientu apkalpošanas centram pa tālruni 8000 81 81 vai uz e-pastu: info@lv.edensprings.com.
4.5    Klients apņemas savlaicīgi paziņot Sabiedrībai par savas darbības pārtraukšanu, likvidāciju un/vai maksātnespēju, kā arī rekvizītu, t.sk. Piegādes adreses maiņu.

5.    Preču un pakalpojumu cenas, apmaksas noteikumi un norēķinu kārtība

5.1    Cenas un atlaides par Precēm un pakalpojumiem tiek noteiktas Līguma Vispārīgajos noteikumos. Atlaides tiek piemērotas atkarībā no plānotā Preču patēriņa apjoma mēnesī. Mainoties patērētajam Preču apjomam mēnesī, Sabiedrībai ir tiesības pārskatīt un mainīt Klientam piešķirtās atlaides, brīdinot par to Klientu vienu mēnesi iepriekš. Cenas par produktiem un pakalpojumiem tiek piemērotas no spēkā esošās Sabiedrības cenu lapas un Klienta atlaides, ja tāda tiek piemērota. Pilna Sabiedrības cenu lapa ir pieejama, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru pa tālruni 8000 81 81 vai rakstot uz e-pastu info@lv.edensprings.com.
5.2    Sabiedrībai ir tiesības bet nav pienākums ieturēt no Klienta Depozīta summu (saskaņā ar spēkā esošo Sabiedrības cenu lapu) par taru un/vai Inventāru. Depozīta summa var tikt izmantota daļējai vai pilnīgai Sabiedrībai nodarīto zaudējumu segšanai un rēķinu apmaksai izbeidzot Līgumu.
5.3    Sabiedrībai ir tiesības ne biežāk kā vienu reizi gadā mainīt Sabiedrības cenu lapā norādītās standarta Preču cenas un/vai Inventāra nomas maksas cenas un atlaides.
5.4    Rēķins par iepriekšējo mēnesi tiek piestādīts vienu reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 10.datumam, nosūtot rēķinu elektroniski. Apmaksas termiņš ir norādīts Vispārīgajos noteikumos. Samaksa tiek uzskatīta par veiktu ar to brīdi, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Sabiedrības bankas kontā.
5.5    Ja Klients kavē rēķinā noteiktos apmaksas termiņus, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no Klienta līgumsoda samaksu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
5.6    Gadījumā, ja Klients kavē maksājumus ilgāk par 10 kalendārām dienām, Sabiedrībai ir tiesības pārtraukt Preču piegādi bez iepriekšēja brīdinājuma un/vai griezties parādu piedziņas kompānijās, un nodot tām nepieciešamos datus par Klientu, par to iepriekš brīdinot.
5.7    Gadījumā, ja pievienotās vērtības nodokļa likme tiek mainīta saskaņā ar grozījumiem Likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, Sabiedrība patur tiesības vienpersoniski mainīt cenas par starpību, kas izveidojusies, palielinoties vai samazinoties pievienotās vērtības nodokļa likmei.

6.    Līguma termiņš, tā pagarināšana un uzteikšana

6.1    Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas. Līgums ir beztermiņa un to var izbeigt, brīdinot 30 Sabiedribu (trīsdesmit) dienas iepriekš.
6.2    Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, par to rakstiski brīdinot Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš gadījumos, ja: Klients atkārtoti kavē rēķinu apmaksas termiņus; Klients pārtrauc savu darbību vai tiek pasludināts par maksātnespējīgu; Klients neveic Preču pasūtījumu ilgāk par 2 mēnešiem, sistemātiski bojā inventāru, iekārtās izmanto Preces, ko nav piegādājusi Sabiedrība, nepiekrīt cenu un atlaižu maiņai, Klients ir sniedzis Sabiedrībai nepatiesas ziņas un/vai ir aizdomas par krāpnieciskām darbībām no Klienta puses.
6.3    Neatkarīgi no līguma laušanas iemesla, Klientam ir pienākums veikt visus norēķinus ar Sabiedrību saskaņā ar šo līgumu un izrakstītiem rēķiniem 3 (trīs) dienu laikā no līguma izbeigšanas datuma, un nodot Sabiedrībai Inventāru pilnā tehniskā un vizuālā kārtībā. Pārtikas prece netiek pieņemta atpakaļ un samaksātā nauda netiek atgriezta. Puses vienojas par Inventāra atgriešanas laiku. Inventārs tiek atgriezts Sabiedrībai, pušu pilnvarotiem pārstāvjiem par to parakstot Atgriešanas lapu, kas ir uzskatāma par pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.    Pušu atbildība.

7.1    Par zaudējumiem, kas radušies Klienta vainas dēļ, ko izraisījusi Klienta nepareiza Inventāra ekspluatācija, kā arī Inventāra zādzības un/vai daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā, pilnā apmērā atbild Klients. Gadījumā, ja Inventārs ir bojāts tā, ka tā ekspluatācija turpmāk kļūst neiespējama, Klienta pienākums ir segt Sabiedrībai radītos zaudējumus saskaņā ar tobrīd spēkā esošo cenrādi. Pēc veiktās samaksas bojātais Inventārs pāriet Klienta īpašumā. Klients apņemas izmantot Inventāru tikai tam paredzētajiem mērķiem. Aizliegts izmantot taru jebkādu citu šķidrumu uzglabāšanai, citu piegādātāju produktu lietošanu Sabiedrības Inventārā.  Pretējā gadījumā Sabiedrībai ir tiesības piemērot naudas sodu 50 EUR un piestādīt rēķinu par Iekārtas profilaktisko apkopi un remonta izdevumiem. Klients nekavējoties paziņo Sabiedrībai par Inventāra bojājumiem un/vai darbības traucējumiem, kas radušies Inventāra ekspluatācijas laikā. 
7.2    Parakstot līgumu, Klients dod atļauju Sabiedrībai un tās sadarbības partneriem izmantot Klienta personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams šī līguma noteikumu izpildei, tai skaitā (lūdzam atzīmēt rūtiņā piekrišanu ar ķeksīti):
7.2.1.1                Sabiedrība ievāc, izmanto, glabā un dzēš manus personas datus Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, proti, produktu piegādei norādītājās adresēs un laikos, rēķinu piestādīšanai un nosūtīšanai uz norādītajiem e-pastiem vai pasta adresēm, kā arī veikt apmaksas kontroli Līguma darbības laikā un/vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei un saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajiem grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas termiņiem un nodod manus datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros Eden Springs Latvia SIA nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas ES un nacionālo normatīvo aktu prasības. 
7.2.2             Sūtīt ar Sabiedrības produktiem un pakalpojumiem saistīto informāciju Klientam ar e-pasta, SMS ziņojuma vai pasta starpniecību.     
7.2.3             Ka visas Klienta sarunas ar Sabiedrības klientu apkalpošanas centru var tikt ierakstītas. Sabiedrība garantē šo ierakstu konfidencialitāti. 
7.2.4             Klients piekrīt tam, ka viņa vārds var tikt izmantots mārketinga nolūkos, to iepriekš saskaņojot ar Klientu. 
7.2.5              Savus personas datus esmu nodevis šī uzņēmuma rīcībā pati/-s. Esmu informēta/-s, ka jebkurā laikā esmu tiesīga/-s prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par manu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu.

7.3    Klients savus personas datus ir nodevis šī uzņēmuma rīcībā pati/-s. Klients ir  informēta/-s, ka jebkurā laikā ir tiesīga/-s prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par manu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu, vēršoties ar pieprasījumu: e-pasts GDPR.Inquirires@lv.edensprings.com.
7.4    Gadījumā, ja šo līgumu paraksta juridiskas personas pārstāvis, kurš nav Klienta valdes loceklis, Klientam ir pienākums pievienot šim līgumam attiecīgas pilnvaras, kas izdota šai personai, oriģinālu (šis līguma punkts attiecināms tikai uz juridiskām personām).
7.5    Puses tiek atbrīvotas no savu ar šo līgumu uzņemto saistību izpildes, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (vētra, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks, karadarbība, autoavārija, kurā iekļuvis Sabiedrības pārstāvis, pildot ar šo līgumu uzņemtos pienākumus), valsts un pašvaldību kompetentu iestāžu pieņemti likumi un lēmumi, kas padara neiespējamu pusēm šī līguma saistību izpildi un ko puses saprātīgiem līdzekļiem nevarēja novērst, piemēram, kompetentas iestādes izdots akts, ka iebraukšana Vecrīgā vai Rīgas Centrā kādā laika periodā ir pilnībā aizliegta (neatkarīgi no atļaujas).

8.    Nobeiguma noteikumi

8.1    Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu un/vai spēkā esamību, tiek risināts pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar LR likumdošanu.
8.2    Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses.
8.3    Šis līgums sastādīts latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku un divos eksemplāros – katrai pusei pa vienam eksemplāram.